Beton zwykły to rodzaj betonu, którego gęstość objętościowa jest większa niż 2000 kg/m³, ale nie przekracza 2600 kg/m³. By go uzyskać, konieczne jest zastosowanie kruszyw naturalnych i łamanych, takich jak piasek, żwir, granit jak i kruszyw porowatych naturalnych, takich jak na przykład węglanoporyt, oraz sztucznych jak wermikulitoporyt, keramzyt i perlitoporyt.

Składniki betonu

Beton jest kompozytem, który powstaje ze zmieszania spoiwa, wypełniacza, domieszek, mających na celu nadanie mieszance pożądanych cech oraz wody. Beton jest w obecnym budownictwie jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych.

 • Cement występuje w roli spoiwa w betonie. Jest to materiał otrzymywany z surowców mineralnych, takich jak wapień, glina lub margiel. Są one wypalane w piecu cementowym na klinkier, po czym mieli się wraz z gipsem, regulującym czas wiązania. Cement stosowany jest głównie do zapraw i łączenia materiałów budowlanych

 • Woda, nazywana w kontekście zapraw wodą zarobową, jest istotnym składnikiem procesów produkcji materiałów budowlanych. To właśnie ona inicjuje proces wiązania mieszanki. Całkowita ilość wody potrzebnej do konkretnej mieszanki zależna jest od tego, jaką konsystencję i urabialność chcemy uzyskać. Wodą zarobową może być praktycznie każda woda wodociągowa, jak i woda z jezior i rzek, która odpowiada wymaganiom. Wymagania dotyczące wody do produkcji betonu określa norma PN-EN 1008:2003 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.”

 • Kruszywo, czyli stosowany do uzyskania betonu wypełniacz, może być zarówno grube, jak i drobne. Stanowi ono około 70% całkowitej objętości betonu. Właściwości kruszywa znacząco wpływają na parametry otrzymanej mieszanki, jak i później betonu stwardniałego. Warto zwrócić uwagę, aby używane do betonu kruszywo miało właściwą wilgotność i nasiąkliwość oraz było mrozoodporne. By otrzymać beton o wysokiej wytrzymałości, wykorzystuje się kruszywa łamane, takie jak grys, tłuczeń, kliniec, kamień łamany, czy kruszywa łamane z otoczaków. Ich powierzchnia jest chropowata, co poprawia przyczepność zaczynu cementowego. Obecność w kruszywie słabych i zwietrzałych ziaren, zwiększa jego nasiąkliwość, co jest ważne podczas wyrabiania mieszanki betonowej. Duża nasiąkliwość niekorzystnie wpływa na urabialność mieszanki oraz właściwości gotowego betonu.

 • Domieszki i dodatki do betonu pozwalają na uzyskanie lepszych właściwości mieszanki. Mogą one między innymi zmniejszać skurcz lub lepkość mieszanki, a nawet umożliwiać betonowanie podczas niskich temperatur i pod wodą. Występują one w płynie lub proszku i mogą posiadać różną konsystencję. Domieszki produkowane obecnie potrafią uplastycznić, uszczelnić lub napowietrzyć mieszankę oraz przyspieszyć jej wiązanie.

Domieszki do betonu

Dziś na rynku dostępnych jest mnóstwo różnego rodzaju dodatków i domieszek do betonu, które znacznie wpływają na właściwości mieszanki betonowej, jak i betonu stwardniałego. Wśród domieszek wyróżniamy następujące typy:

 • Domieszki uplastyczniające i upłynniające. Sprawiają one, że przy mniejszej ilości wody mieszanka staje się bardziej plastyczna.

 • Domieszki regulujące warunki wiązania i twardnienia. Dzięki zawartości chlorków wapnia, sodu i potasu przyspieszają one wiązanie i twardnienie betonu.

 • Domieszki stabilizujące zmniejszają rozdzielanie i osadzanie się materiałów mieszanki betonowej, szczególnie polecane są do betonów samozagęszczających się.

 • Domieszki spieniające polecane są do wytwarzania bardzo lekkich zapraw i pianobetonów, również przy udziale lekkich kruszyw. Zależnie od wyjściowego składu mieszanki możemy uzyskać betony i zaprawy, których gęstość wynosi od 2000 kg/m³ do nawet 400 kg/m³.

 • Domieszki uszczelniające mieszankę betonową. Ich zadaniem jest zmniejszenie nasiąkliwości. Efekt uszczelnienia natomiast uzyskać możemy dodając do betonu gliny bentonitowej, która zwiększa objętość po nasyceniu wodą.

 • Domieszki barwiące beton. Są to najczęściej pigmenty pochodzenia nieorganicznego.

 • Domieszki napowietrzające beton. Zwiększają one mrozoodporność betonu. Domieszki ekspansywne to domieszki o działaniu nie tylko spęczniającym, ale i plastyfikującym. Przeznaczone są do produkcji betonów, których celem jest szczelne wypełnianie szczelin i luk w betonie.

 • Emulsje polimerowe. Ich zadaniem jest poprawa urabialności mieszanki, ułatwienie jej wbudowania i zagęszczenia.

 • Domieszki zwiększające wytrzymałość betonu stwardniałego. Pozwalają podnieść wytrzymałość betonu o 10-15 MPa w porównaniu z betonem bez dodatku. Dzieje się tak dzięki dodaniu pyłu krzemionkowego w ilości 7-10% masy cementu.

Zastosowanie betonu zwykłego

Wśród zastosowań betonu zwykłego znajdziemy między innymi produkcję konstrukcyjnych elementów betonowych i żelbetowych, bloczków, jak i pustaków ściennych i stropowych.

Artykuł napisany we współpracy z http://www.betonnadom.pl