Czasem dochodzi do sytuacji, w których inwestor odmawia zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. Częstym powodem odmowy jest powoływanie się na wadliwe wykonanie prac budowlanych. Jak można zabezpieczyć się przed taką sytuacją? I co zrobić by uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych? Przedstawiamy krótki poradnik.

Po pierwsze, rzetelna dokumentacja budowlana

Podstawą większości sporów między inwestorem a wykonawcą są rozbieżności w zakresie prowadzonych prac, użytych materiałów czy terminu zakończenia robót. Aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami warto prowadzić rzetelną dokumentację budowlaną wszystkich projektów. Dokumenty, które jasno określają obowiązki i harmonogram prac po stronie wykonawcy mogą być konkretnym dowodem w sądzie, w przypadku sporu. W chwili obecnej istnieje wiele aplikacji, które umożliwiają przechowywanie dokumentów on-line i pozwalają na automatyzację procesów ich wystawiania. Nawet w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego, dzięki aplikacjom takim jak dokumentybudowlane.pl można szybko odnaleźć dokumentację, na podstawie której firma wystawiła fakturę.

Ponadto, weryfikacja ustaleń dotyczących jakości wykonanych prac jest konieczna zarówno w przypadku zlecenia przez strony sporu sporządzenia opinii niezależnemu i wykwalifikowanemu podmiotowi, jak również w przypadku zlecenia sporządzenia opinii biegłemu rzeczoznawcy przez sąd w toku postępowania sądowego. Także w takiej sytuacji dobrze prowadzona dokumentacja może zabezpieczyć firmę w sądzie.

Po drugie, ocena jakości wykonanych prac

W zakresie jakości wykonywanych prac budowlanych warto odnotować fakt, że w polskim prawodawstwie nie ma odgórnie ustalonych zaleceń oraz norm co do jakości wykonywania prac budowlanych. Czasem strony umowy określają, że prace budowlane mają być wykonane przy użyciu konkretnych materiałów, konkretnych producentów i marek. Zwykle jednak poprzestaje się na ogólnej formułce, wedle której prace mają być wykonane w sposób zgodny z zasadami oraz sztuką budowlaną. Według Kodeksu Cywilnego w sytuacji braku określenia w umowie jakości świadczonych rzeczy, strony wykonujące umowę powinny świadczyć rzeczy średniej jakości, ale to właśnie zastrzeżenia co do jakości są najczęstszym powodem sporów. Warto więc już na etapie umowy określić jakość użytych materiałów, aby uniknąć sytuacji spornych.

Po trzecie, rozwiązania polubowne

Jeżeli strony umowy wykazują chęć porozumienia w celu rozwiązania zaistniałego sporu, mogą się umówić, że jakość wykonanych prac zostanie oceniona przez niezależny i wyspecjalizowany podmiot, a ocena dokonana przez ten podmiot będzie podstawą wzajemnych rozliczeń. Żeby jednak doszło do takiego rozwiązania sprawy, musi zostać spełnione kilka warunków. Przede wszystkim strony sporu powinny zawrzeć na piśmie odrębną umowę, w której określą sporny zakres prac. Następnie wyznaczyć uprawniony podmiot do oceny jakości wykonania tych prac i postanowić, że ocena dokonana przez wskazany podmiot będzie dla obu stron wiążąca. Warto też określić, która ze stron poniesie koszty związane z wystawieniem opinii. Rozwiązanie polubowne niesie ze sobą korzyści związane z szybkością i niskimi kosztami postępowania, jednakże wymaga dobrej woli oraz chęci współdziałania obu stron. Dobrze prowadzona dokumentacja budowlana może zabezpieczyć nasz biznes przed inwestorami, którzy uchylają się od zapłaty za wykonaną pracę. Już na etapie rozpoczęcia prac warto wszystkie wątpliwe kwestie spisać, po to by na finiszu uniknąć przykrych sytuacji, sporu czy też postępowania sądowego.

źródło: www.dokumentybudowlane.pl