Regulamin portalu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

1.    WSTĘP
Serwis internetowy pod nazwą www.budownictwo360.pl skierowany jest  do osób zainteresowanych konsumentów lub przedsiębiorców z dostępem przez Internet do wiadomości i ofert z rynku ogrodniczego, budowlanego, mieszkaniowego i pokrewnych współpracujących z Serwisem oraz do podmiotów gospodarczych zainteresowanych zaprezentowaniem swoich wyrobów lub usług do klientów poszukujących konkretnej oferty za pośrednictwem Serwisu.
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.budownictwo360.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz zasady, jakimi kieruje się Właściciel w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych.
Serwis został przygotowany przez firmę 3Flow Activ z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Legionów Polskich 137 o numerze NIP 629-231-65-80.
2. REGULAMIN
2.1. DEFINICJE
Serwis – system zapewniający dostęp do stworzonej przez WŁAŚCICIELA internetowej strony informacyjno-usługowo-reklamowej www. włączonej do sieci Internet, w postaci systemu stron pod nazwą www.budownictwo360. pl, dostępnych pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną i usług odpłatnych, świadczonych na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, bazą mailingową, oprawą graficzną i strukturą organizacji; która umożliwia GOŚCIOM i UŻYTKOWNIKOM oraz podmiotom gospodarczym korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez WŁAŚCICIELA i jego partnerów, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych (oferowanych) przez WŁAŚCICIELA przez Serwis
REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część
WŁAŚCICIEL / ADMINISTRATOR – właściciele Serwisu, który jest jednocześnie także odpowiedzialnym, zarządzającym Serwisem, Tomasz Kowalski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Legionów Polskich 137 
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) każdy odwiedzający Serwis lub w jakikolwiek sposób korzystający, także zarejestrowany, który posiada swój LOGIN, HASŁO
GOŚĆ – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji w ramach Wolnego Dostępu
KONTO – dostępny dla każdego UŻYTKOWNIKA po zalogowaniu (podaniu LOGIN i Hasła) indywidualny adres z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Serwisu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie; obejmujący zbiór informacji o UŻYTKOWNKU podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych, umożliwiający korzystanie z Serwisu
LOGIN – indywidualna i niepowtarzalna nazwa UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO w Serwisie, jaka została przez niego wybrana (przyjęta) podczas zakładania (rejestracji) KONTA w Serwisie
WOLNY DOSTĘP – dostęp oferowany przez Serwis nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną.
INFORMACJA HANDLOWA – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
BAZA DANYCH – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości
POBIERANIE DANYCH – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia
WTÓRNE WYKORZYSTANIE – publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem
USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Serwisu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:
 1. usługi informacyjne
 2. usługi wyszukiwania
 3. usługi obsługi i pośrednictwa handlu i usług
OFERTA –  propozycja podmiotu gospodarczego współpracującego z Serwisem lub portalu www.budownictwo360.pl sprzedaży lub kupna towarów, albo usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży także w postaci cenników, promocji i procedur przedstawionych przez przedsiębiorców
USŁUGI INFORMACYJNE – udostępnianie treści na indywidualne zapytania UŻYTKOWNIKA poprzez nieodpłatne udostępnienie strony o określonym adresie
USŁUGI WYSZUKIWANIA – umożliwienie UŻYTKOWNIKOM korzystanie z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych, tj. wyszukiwarka, katalog
HANDEL – strona prowadzona i udostępniana w ramach usług obsługi i pośrednictwa handlu i usług, umożliwiająca UŻYTKOWNIKOM  i podmiotom gospodarczym zgłaszanie zapytań ofertowych oraz dokonywanie bezpośrednich transakcji kupna – sprzedaży produktów za pośrednictwem Serwisu
ZAMÓWIENIE – zapotrzebowanie na usługi lub reklamę w portalu www.budownictwo360.pl , które są przedmiotem zamówienia w Serwisie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Podmiot gospodarczy – prowadzący działalność handlową lub usługową, przygotowujący i realizujący Zamówienie dla Użytkownika lub zamawiający usługi u innych podmiotów gospodarczych.
KOSZYK – widoczny na pasku bocznym ekranu Użytkownika aktualny stan zamówienia wraz z kwotą do zapłaty.
UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik zarejestrowany w systemie i zalogowany do systemu w chwili dokonywania czynności
KLIENT – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, który dokonuje Zamówienia za jego pośrednictwem
2.2. CEL I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU
1    Celem działania Serwisu jest zaoferowanie:
1.1.  Klientom – dostępu do podmiotów gospodarczych realizujących usługi, biura oraz możliwości dokonywania zamówień przez Internet na portalu poprzez kontakt email lub wypełniając odpowiedni formularz.
1.2.  Podmiotom gospodarczym – pośrednictwa w przyjmowaniu od Klientów Serwisu i przekazywaniu do realizacji zamówień reklam lub produktów oraz możliwość zamieszczania materiałów reklamowych.
1.3.  Gościom – dostępu do informacji o restauracjach i ofertach oraz usługach w ramach Wolnego Dostępu.
2.  Wszelkie prawa do Serwisu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach Serwisu.
3.  Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności):
– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 1. – ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 2. – ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
 3. – ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. – ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
 5. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
 6. – ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
5. Użytkownicy mogą korzystać z informacji Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie umowy lub współpracy z Właścicielem, są udostępniane przez Serwis.
8. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom oferowanych dostaw, usług i informacji, a zostały oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Serwis informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Serwisu poza Zamówieniem, które jest realizowane na zasadach określonych w pkt. 2.3 Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu poza granicami Oferty i Zamówienia ponosi Użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej
odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
9. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od 14 dni od opublikowania na stronach Serwisu.
10. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania na komercyjnych stronach Serwisu treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach. Właściciel / Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach systemu Serwisu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich, chyba, że publikują je w swoim imieniu i na swoje ryzyko.
2.3. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
1. Za pomocą Serwisu Użytkownicy mają dostęp do ofert wszystkich wiadomości i ewentualnych ofert podmiotów gospodarczych współpracujących z Serwisem.
4. Dokonywanie przez Użytkowników zamówień jest możliwe zarówno za pośrednictwem Internetu, jak i telefonicznie.
5. W celu złożenia zamówienia przez telefon Użytkownik musi zadzwonić na jeden z numerów telefonu, które wskazane są na stronie internetowej Serwisu.
6. W celu zamówienia konkretnego pakietu oferowanego przez portal przez Internet Użytkownik musi w pierwszej kolejności wybrać (kliknąć) na wybraną pozycję i poczekać na pojawienie się wybranej pozycji w polu Koszyk zamówień lub skontaktować się drogą pocztową email, telefonicznie..
7. W czasie składania zamówienia przez Internet na pasku górnym ekranu widoczny jest dla Użytkownika aktualny stan zamówienia (Koszyk) obejmujący wyszczególnione pozycje: zamówione pakiety reklamowe lub prasowe, lub inne produkty, ilość, cenę, opłatę za dostawę, opłatę za opakowanie oraz sumę wszystkich pozycji stanowiącą kwotę do zapłaty, którą klient dokonuje w momencie odbioru,  wraz z określeniem sposobu płatności.
8.   Koszyk zamówień jest realizowany z konkretnym podmiotem gospodarczym.
9. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegóły dokonanego zamówienia oraz dane kontaktowe podmiotu gospodarczego. Od tego momentu osobą, z którą należy się kontaktować w związku ze złożonym zamówieniem jest podmiot gospodarczy.
10. Rezygnacja z Zamówienia jest możliwa bezpośrednio u podmiotu gospodarczego, u którego złożono Zamówienie. Najczęściej będzie to właściciel portalu www.budownictwo360.pl – biuro@budownictwo360.pl, tel. 725 636 060.
11. Podmioty gospodarcze mają obowiązek zrealizowania zamówienia niezwłocznie po przekazaniu zamówienia przez Serwis. W razie opóźnienia, mają obowiązek telefonicznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego albo mailowo na adres podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
12. Serwis na żądanie Użytkownika przekazuje podmiotowi prośbę o wystawienie faktury VAT za zakupione produkty.
13. Zarejestrowanie się w Serwisie nie jest wymagane do złożenia zamówienia.
14. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Użytkownik będzie miał możliwość korekty swoich artykułów, uzupełnienia danych w celach reklamowych i kontaktowych, zmieniania danych znajdujących się w Serwisie oraz przeglądania własnej historii zamówień. Opcje te będą dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się do systemu.
15. Korzystanie z Serwisu, w tym także dokonywanie zamówień, jest bezpłatne dla Użytkowników. Oznacza to, że Właściciel nie pobiera prowizji ani opłat od Zamawiającego.
18. Serwis dokonuje niezwłocznego przekazania zamówienia złożonego przez Użytkownika Serwisu wybranemu przez Użytkownika podmiotowi gospodarczemu mającemu w ofercie zamówione przez Użytkownika pakiety lub w godzinach, dniach i terminach określonych Ofertą podmiotu gospodarczego.
19. Przekazywanie zamówień odbywa się drogą online przez Internet, telefon, email i na zasadach określanych przez każdego z podmiotów gospodarczych odrębną umową.
20. Kwestie odpowiedzialności Właściciela i podmiotu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania łączących ich umów regulowane są odrębną umową.
21. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość dokonywania oceny konkretnego podmiotu gospodarczego, jego oferty, jakości dostawy, jakości produktu itp. Na podstawie ocen Użytkowników tworzony jest przez Właściciela diagram obrazujący popularność danej oferty  wśród Użytkowników, który jest dla Użytkowników widoczny.
4PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownik ma obowiązek:
a) podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
b) korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c) przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
d) bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela / Administratora,
e) ochrony przed innymi osobami, ID (identyfikatora) oraz hasła dostępu,
f) dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego Serwis w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,
g) terminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych wynikających z zawartych transakcji oraz korzystania z Usług,
h) zawiadamiać niezwłocznie Właściciela / Administratora, o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Serwisu lub stron Współpracujących Właścicieli,
i) dostarczyć Właścicielowi / Administratorowi  niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy, gdy Właściciel / Administrator  przystępuje do usuwania stwierdzonych  wad.
2. Użytkownikowi nie wolno:
a) wykorzystywać Serwisu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
b) wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości Serwisu w zakresie danych przekazywanych i składanych oświadczeń woli, w tym poprzez składanie fikcyjnych Zamówień, ofert lub samemu sobie,
c) zakłócać funkcjonowanie Serwisu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie;  w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania
d) udostępniać uzyskanych ze stron Serwisu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych osobach, osobom trzecim,
e) publikować na stronie komentarzy Serwisu informacji, które:
i. naruszają prywatność lub inne prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,
ii. naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób,
iii. których rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo lub które mogą godzić w przekonania światopoglądowe lub religijne.
2.5. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA
1. W celach związanych z realizacją przedmiotu będą potrzebne wymienione dane kontaktowe zamawiających: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz adres dostawy. Przekazanie takich danych ma na celu prawidłowe wykonanie umów wiążących ich z Właścicielem.
2. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury.
3. Użytkownik ma prawo:
a) wglądu do swoich danych zebranych na Koncie lub w Bazach Danych,
b) zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z baz danych Serwisu poprzez:
– stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojego hasła,
g- wysłanie e-maila na adres: biuro@budownictwo360.pl.
c) dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu, tak aby znane było tylko Użytkownikowi,
d) wyrejestrowania się z Serwisu w każdym momencie.
4. Właściciel / Administrator  zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu, łączy i stron Serwisu.
5. Właściciel / Administrator ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:
a)    zmian wyglądu stron www,
b) zmian funkcji stron www,
c) zmian w zawartości Witryn i stron (Serwisów) Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,
d) przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela / Administratora, jak i innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i usług oferowanych przez podmioty gospodarcze inne niż sam Właściciel.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia dokonanego przez Użytkownika. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi pomiot gospodarczy nie będący Właścicielem serwisu na zasadach określonych we wiążących Właściciela i pomiot gospodarczy umowach.
8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które nie są od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych.
3. Właściciel / Administrator  nie odpowiada za:
 1. treści opublikowane przez Użytkowników,
 2. sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i skutki podjętych przez Użytkowników działań,
 3. treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
 4. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników i inne podmioty gospodarcze,
 5. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje nie pochodzące od Właściciela.
 6. treści sponsorowane, za ich treść i zgodność ze stanem faktycznym.
4Właściciel / Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:
a) wynikające z wadliwego funkcjonowania stron Serwisu z przyczyn nie zawinionych przez Właściciela / Administratora,
b) powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu lub utraty informacji na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Serwisu z przyczyn siły wyższej lub ingerencji osób trzecich,
c) powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Serwisu,
d) powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika.
2.6.OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA, Właściciela serwisu.
1. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych Serwisów lub usług na stronach Serwisu / na Serwisie. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Właściciela.
2. Dane osobowe Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Serwisu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
3. Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji z ruchu przez Serwis i usług realizowanych na stronach Serwisu. Dane te będą przetworzone i podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
4. Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1)  nazwisko i imiona Użytkownika
2)   numer telefonu Użytkownika
3)   adres dostawy zamówionych przez Użytkownika produktów bądź usług
4)   adresy elektroniczne Użytkownika
5)   w przypadku przedsiębiorcy lub Dostawcy jego nazwę i adres rejestrowy oraz numer NIP.
5. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
6. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.
2.7.OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Właściciel lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może przetwarzać dane Gościa / Użytkownika tylko wtedy, gdy:
  1)  osoba – Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych
  2)  jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  3)  jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba – Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
2.  Właściciel / Administrator  zapewnia prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. Właściciel / Administrator informują każdorazowo Użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów Usług oferowanych na stronach Serwisu, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych; w szczególności, gdy będą uczestniczyć w badaniach opinii, promocjach, loteriach organizowanych w Serwisie; a także kiedy korzystać będą z oferty odpłatnych Usług, w tym m.in. zakupów drogą on-line, aukcjach, giełdach, uczestnictwa w Forum; dostarczania im wybranych przez Użytkowników szczególnych informacji oraz innych indywidualnych świadczeniach.
3.   Dane osobowe o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.
4.   Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania lub nie swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie będzie chciał przekazywać swoich danych, może zrezygnować z udziału w tych formach działalności lub Usługach Serwisu, które wymagają podania określonych danych osobowych Użytkownika.
5.   Właściciel / Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego czynności w sieci oraz zainteresowań. Użytkownik dobrowolnie decyduje o zastosowaniu takiego urządzenia lub nie zgadza się na nie poprzez kliknięcie zgadzam się w informacji o wykorzystywaniu przez portal tego typu plików.
2.8.PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO
1.   Właściciel / Administrator udostępniając Gościom, Użytkownikom, podmiotom gospodarczym dane rozpowszechniane za pośrednictwem systemu stron Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich.
2.   Na stronach Serwisu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w systemie stron Serwisu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
3.   Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na stronach Serwisu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów rozpowszechniania, zwielokrotniania lub komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela / Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.
2.9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.   Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie z chwilą akceptacji stają się odpowiednio (w całości lub części) treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem (równocześnie podmiotem gospodarczym)  Serwisu a Gościem lub Użytkownikiem lub podmiotem gospodarczym z chwilą REJESTRACJI lub złożenia Zamówienia.
2.   Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Głównej www Serwisu, a Użytkowników pocztą elektroniczną, nie później, niż 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian.
3.   Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.
4.   Dla oceny stosunków prawnych łączących Strony w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
5.   Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.
6.   Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminy zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu  na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.
7.   Regulamin został sporządzony 29 czerwca 2015 roku.
Dziękujemy Fundacji Akademia Liderów twórcom strony www.mikroporady.pl – strona udostępnia za darmo wzory umów i regulaminy – wspiera mikro i małe firmy.