Ochrona przed upadkiem z wysokości – przyczyny, skutki, zapobieganie

Upadek z wysokości jest jedną z częstych przyczyn wypadków przy pracy, niestety są to najczęściej wypadki ciężkie lub nawet śmiertelne. Z tego powodu, praca na wysokości kwalifikuje się jako praca szczególnie niebezpieczna, zagrażająca życiu i zdrowiu. Podstawową przyczyną upadku z wysokości jest niezachowanie szczególnych środków ostrożności.

Przyczyny upadków z wysokości

Jak podaje Centralny Instytut Ochrony Pracy najczęstszymi przyczynami upadków z wysokości są:

  1. Niska świadomość pracowników dotycząca zagrożenia.
  2. Inicjowanie prac na wysokości bez odpowiedniego ich zaplanowania.
  3. Niewystarczające poinstruowanie pracowników o zagrożeniach, to znaczy nie przekazanie instrukcji oraz brak odpowiednich szkoleń.
  4. Niewłaściwy lub niewystarczający nadzór nad wykonywaniem powierzonych prac na wysokości.
  5. Prowadzenie prac na wysokości bez odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego, chroniącego przed upadkiem.
  6. Nieużywanie lub używanie w sposób nieprawidłowy przez pracowników sprzętu zabezpieczającego.
  7. Nieodpowiedzialne zachowanie pracowników.
  8. Zły stan techniczny urządzeń ochronnych.
  9. Tolerowanie odstępstw od norm BHP.

Wykonywanie pracy na wysokości

Warto zaznaczyć, że praca na wysokości oznacza pracę na wszelkiego rodzaju rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, umieszczonych na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi. Kto zatem może pracować na wysokości? Ten aspekt jest ściśle uregulowany w przepisach o BHP, a więc do wykonywania prac na wysokości może być dopuszczony tylko ten pracownik, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Ważne aby skierowanie na takie badania wysokościowe zawierało wyraźną adnotację o pracy powyżej lub poniżej 3 m. Pracownicy skierowani do pracy na wysokości muszą mieć też odpowiednie szkolenie bhp oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż taki powinien zapoznać ich ze specyfiką pracy na wysokości oraz zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy.

Zapobieganie upadkom przy pracy na wysokości

Zapobieganie upadkom przy pracy to obowiązek każdego pracodawcy. W jaki sposób jednak zaplanować pracę aby zminimalizować ryzyko wystąpienia upadku? Podstawową kwestią jest zagwarantowanie pracownikom środków ochronnych takich jak urządzani asekuracyjne oraz szelki bezpieczeństwa, co bardzo istotne pracownicy muszą też być odpowiednio przeszkoleni w zakresie posługiwania się nimi. Wszyscy pracownicy wykonujący taka pracą, muszą zostać zapoznani z oceną ryzyka zawodowego to znaczy, muszą mieć świadomość wszystkich ryzyk mogących ich spotkać w codziennej pracy.

Ponieważ praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca jest też zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego nadzoru takich prac, oraz wyznaczenie do niego odpowiednich osób.

Aby prace na wysokości były prowadzone w sposób bezpieczny i nie zagrażający życiu i zdrowiu pracowników, powinny być one prowadzone i przede wszystkim zorganizowane w taki sposób aby nie zmuszały pracowników do wychylania się poza granicę balustrady lub barierki czy też obrys urządzenia na którym pracownik stoi.

Jeśli jednak ze względu na specyfikę pracy na wysokości, niemożliwe jest zamontowanie barierek lub balustrad, pracownik musi posiadać skuteczne środki ochrony indywidualnej takie jak szelki bezpieczeństwa lub inne urządzenia asekuracyjne, chroniące go przed upadkiem a dostosowane do rodzaju oraz warunków konkretnej pracy.

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć takim pracownikom odpowiedniej jakości urządzenia asekuracyjne chroniące przed upadkiem to znaczy szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji lub szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym.

Ochrona przed upadkami z wysokości zależy od bardzo wielu czynników podstawą jest jednak dobrej jakości sprzęt asekuracyjny oraz wysoka świadomość oraz kultura pracy pracowników, odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych do takiej pracy.

__________________________________________

Artykuł powstał dzięki uprzejmości sklepu z odzieżą ochronną i roboczą ElanVital

Przeczytaj także