​Na co zwra­cać uwagę przy wybo­rze miesz­ka­nia z rynku pier­wot­nego?

Udało Ci się już odło­żyć wystar­cza­jącą kwotę wkładu wła­snego i posta­no­wi­łeś zaku­pić nowe miesz­ka­nie z rynku pier­wot­nego? Zanim jed­nak zaufasz kon­kret­nemu dewe­lo­pe­rowi, upew­nij się, że na pewno wyj­dziesz na takiej decy­zji korzyst­nie. Jakie czyn­niki są zatem naj­bar­dziej istotne?

Zmiany wyni­ka­jące z nowej ustawy

Trzy lata temu zaczęła obo­wią­zy­wać nowa ustawa dewe­lo­per­ska, w myśl któ­rej przed zawar­ciem umowy kon­tra­henci są zobo­wią­zani do pod­pi­sa­nia aktu nota­rial­nego. Dodat­kowo z ustawy tej wynika obo­wią­zek zało­że­nia przez dewe­lo­pera rachunku powier­ni­czego, na który będzie on otrzy­my­wał pie­nią­dze dopiero po ukoń­cze­niu poszcze­gól­nych eta­pów inwe­sty­cji. Dzięki temu moż­liwe jest odzy­ska­nie przez klienta cho­ciaż czę­ści wło­żo­nych środ­ków w przy­padku ban­kruc­twa inwe­stora.

Warto zda­wać sobie przy tym sprawę z tego, że zmia­nami są objęte wyłącz­nie inwe­sty­cje roz­po­częte po wej­ściu w życie ustawy. Dla­tego wła­śnie należy koniecz­nie przed osta­tecznym wybo­rem dewe­lo­pera upew­nić się co do tej kwe­stii.

Zwe­ry­fi­kuj pozwo­le­nie na budowę

Aby nie paść ofiarą oszu­stwa, zwe­ry­fi­kuj rów­nież infor­ma­cje odno­śnie pozwo­le­nia na budowę. Zażą­daj sta­now­czo, aby dewe­lo­per oka­zał Ci tego rodzaju doku­ment. Zezwo­le­nie takie jest wyda­wane na okres nie dłuż­szy niż 3 lata.

Sprawdź wia­ry­god­ność

Nie mniej istotna jest następ­nie wia­ry­god­ność finan­sowa dewe­lo­pera. Możesz łatwo uzy­skać takie infor­ma­cje, jeżeli zapo­znasz się z danymi dostęp­nymi na stro­nie KRS, a także zaj­rzysz do księgi wie­czy­stej. Dzięki temu dowiesz się cho­ciażby, jakim kapi­ta­łem dys­po­nuje Twój kon­tra­hent oraz czy nie jest obcią­żony dłu­gami.

Wia­ry­god­ność warto rów­nież spraw­dzić oso­bi­ście, uda­jąc się na teren poprzed­nich inwe­sty­cji, zre­ali­zo­wa­nych przez danego dewe­lo­pera. Sprawdź stan odda­nych przez niego do użytku budyn­ków, przyj­rzyj się dokład­nie obej­ściu oraz prze­pro­wadź wywiad z miesz­kań­cami.

Prze­czy­taj plan zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego

W przypadku nowych mieszkań z rynku pierwotnego znacząco obni­żyć kom­fort codzien­nego życia mogą tego typu inwe­sty­cje jak budowa nie­opo­dal w nie­da­le­kiej przy­szło­ści kana­li­za­cji, auto­strady, czy wysy­pi­ska śmieci. W związku z tym nie­zbędną czyn­no­ścią jest zapo­zna­nie się z pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego, który uwzględ­nia tego typu nie­przy­jem­no­ści.

Zwróć uwagę na oko­liczną infra­struk­turę

Dzięki temu unik­niesz koniecz­no­ści dale­kich dojaz­dów do takich miejsc jak szkoła, przed­szkole, szpi­tal czy sklepy. Nie­stety spora część miesz­kań z rynku pier­wot­nego powstaje wła­śnie na dale­kich pery­fe­riach miej­skich. Rów­nie ważna jest także obec­ność zie­leni wokół terenu inwe­sty­cji oraz wypo­sa­że­nie budynku w tego typu udo­god­nie­nia jak winda, sys­tem moni­to­ringu oraz bez­płatne par­kingi.

Na zakoń­cze­nie:

Zakup wła­snego miesz­ka­nia to inwe­sty­cja czę­sto na całe życie, dla­tego należy wcze­śniej dokład­nie prze­my­śleć osta­teczny wybór pod wie­loma wzglę­dami. Jeżeli chcesz jed­nak unik­nąć nie­po­trzeb­nego stresu i roz­cza­ro­wa­nia, warto powie­rzyć to zada­nie pro­fe­sjo­nal­nemu biu­rowi nie­ru­cho­mo­ści Viva Invest. Nowe miesz­ka­nie w Warszawie z Viva Invest to gwa­ran­cja zakupu posia­dło­ści speł­nia­ją­cej wszel­kie stan­dardy oraz wytyczne.

Zatrud­nieni spe­cja­li­ści od rynku nie­ru­cho­mo­ści ofe­rują bowiem grun­towną ana­lizę miej­sco­wych pla­nów oraz pro­jek­tów zabu­dowy. Udzie­lają zara­zem wspar­cia w zakre­sie pozy­ski­wa­nia kre­dytu hipo­tecz­nego, a także świad­czą kom­plek­sowe usługi dla dewe­lo­pe­rów. 

Przeczytaj także