Nadzór budowlany, co musisz wiedzieć podczas budowy?

Gdy rozpoczynamy budowę domu, to chyba większość z nas spotkała się z pojęciem “Inspektor nadzoru budowlanego”, nawet gdy większość z nas nie miała z nim do czynienia. Co jednak w sytuacji gdy podczas budowy domu pojawi się na kontroli.

Pełni on obowiązki w ramach tzw. nadzoru budowlanego, którego głównym zamierzeniem jest przestrzeganie prawa budowlanego. Wszelkie ustalenia podczas inspekcji stanowią materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym, jednak nadzór budowlany jedynie ingeruje w kwestiach interesu publicznego. W związku z tym organy nadzoru budowlanego mają obowiązek właściwego reagowania w sytuacjach, gdy dany obiekt budowlany zagraża życiu lub zdrowiu człowieka bądź stanowi zagrożenie dla mienia.

W dużych miastach tj.  Wrocław – https://building-companion.pl/nadzor-budowlany/wroclaw , Warszawa,  Szczecin, Łódź, Gdańsk czy Kraków – https://building-companion.pl/nadzor-budowlany/krakow–malopolskie nadzór wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jest koniecznością, nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy prawne, ale i przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Samodzielnym organem nadzoru budowlanego najniższego szczebla jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, do którego zadań należą m.in:

– kontrola prawidłowego zagospodarowania terenu, jak i sprawdzenie, czy na terenie budowy zachowane są zasady bezpieczeństwa, dotyczące życia, zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa mienia,

– kontrola obiektu jak i jego utrzymania,

– usunięcie nieprawidłowości i zagrożeń,

Zarówno powiatowy jak i wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego zajmują się sprawdzaniem przestrzegania prawa budowlanego poprzez dokonywanie pomiarów, sprawdzanie budynku jak i placu budowy czy też sprawdzanie zgodności budowy z projektem.

Obraz Borko Manigoda z Pixabay
Obraz Borko Manigoda z Pixabay

Bardzo istotną kwestią jest dbałość o pracowników jak i przyszłych użytkowników inwestycji, dlatego też nadzór powinien być prowadzony już na etapie tworzenia projektu, co jest szczególnie ważne przy dużych inwestycjach.

Odpowiedni projekt oraz dobór technologii użytych materiałów są niezbędne dla prawidłowego zakończenia przedsięwzięcia. Nie można jednak zapominać, aby planowaną budowę wcześniej zgłosić i uzyskać na nią pozwolenie, aby nadzór budowlany nie określił jej jako samowolną budowę. Dla ludzi natomiast niezbędne jest wywieszenie tablicy na placu budowy informacyjnej o realizowanej inwestycji.

Odpowiedni dobór pracowników budowy jest niezbędny, nie tylko w celu przeprowadzenia właściwej realizacji projektu, ale także w sytuacji gdy pojawią się jakiekolwiek zgłoszone nieprawidłowości, może pojawić się kontrola, która nie musi być zapowiedziana. Podczas takiej kontroli inspektor może zażądać dokumentacji budowy, czy dokonać sprawdzenia, czy stosowane materiały są dopuszczone do obrotu.

Nikt z nas nie chciałby, aby budowa została wstrzymana, dlatego też dopełnienie wszelkich formalności, zasad bezpieczeństwa, czy stosowanie się do przepisów  obowiązującego prawa budowlanego są konieczne, aby budowa nie została wstrzymana, a w razie kontroli, podczas której inspektor wykryje naruszenie zasad, może on nakazać wstrzymania budowy na okres 2 miesięcy, podczas których następuje przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i ewentualne wprowadzenie postępowania naprawczego.

Z kolei zaniedbanie przez inwestora nakazanych przez inspektora zadań może spowodować sytuację, w której właściwy organ wyda decyzję o zaniechaniu dalszych prac lub rozbiórkę całości lub części obiektu.

Przeczytaj także