Jak bezpiecznie użytkować koparko ładowarki?

Eksploatacja maszyn wymaga stosowania zasad bezpieczeństwa. Koparko ładowarka musi być użytkowana zgodnie z zasadami, a najważniejsze z nich to kierowanie się rozsądkiem i bycie czujnym. Odpowiedni tryb postępowania w szczególnych sytuacjach jest ściśle określony przez przepisy BHP.

Instrukcja BHP

Właściwie sporządzona instrukcja BHP powinna się opierać na zachowaniu ostrożności oraz przewidywaniu skutków ewentualnych zdarzeń. Przepisy BHP zawierają wymagania, dotyczące operatora koparko ładowarki, m. in. przystępowanie do pracy w stanie trzeźwości oraz ogólny dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego, ale również szereg zadań, które operator musi wykonać przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu. Instrukcja BHP określa czynności zakazane i zabronione, w tym udział osób niepowołanych, przenoszenie ładunków nad pojazdami i ludźmi, czy naprawy uruchomionego sprzętu.

Zasady bezpiecznego eksploatowania

Bezpieczna eksploatacja koparko ładowarki musi odbywać się w odpowiednio dostosowanej odzieży roboczej i w kasku ochronnym. Przed rozpoczęciem pracy zalecane jest wykonanie następujących czynności:
– test hamulca parkingowego,
– uzupełnienie zbiornika paliwa,
– ustawienie tylnych kół na wprost,
– upewnienie się, że w pobliżu maszyny nie znajduje się żadna osoba postronna.
W sytuacji, kiedy stwierdzone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyny, praca musi zostać przerwana. Nie wolno dopuścić do obsługi maszyn osób nieuprawnionych, a naprawa powinna zostać dokonana przez osoby do tego celu powołane.

zdj. slktransport.pl
zdj. slktransport.pl

Wiedza i umiejętności operatora

Aby móc obsługiwać maszynę, niezbędne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień. Operatorem koparko ładowarki może zostać osoba pełnoletnia, z minimum podstawowym wykształceniem oraz posiadająca aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania tego zawodu. Do egzaminu można przystąpić po odbyciu stosownego kursu. Pomocne informacje możecie zasięgnąć u anion-transport.pl.

Przeglądy i kontrole maszyn

To niezwykle istotny element eksploatacji koparko ładowarki. Wstępny przegląd powinien zostać przeprowadzony jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Maszyny, wystawione na działanie warunków atmosferycznych, podlegają kontrolom okresowym i specjalnym. Mogą one być przeprowadzane przez inspektorów, a dokumenty z kontroli należy przechowywać przez okres pięciu lat.

Przeczytaj także